ทดลองเรียน ติวสอบราชการ ได้สายงานมูลค่า “590บาท ฟรี!”

“สอบครูผู้ช่วย 65” สอบอะไรบ้าง

ถึงน้องที่กำลังเตรียมตัว “สอบครูผู้ช่วย” กำลังอ่านหนังสือ หรือติวสอบอย่างจริงจัง พี่บัสอยากให้มาดูรายละเอียดกันก่อน เพราะไม่ใช่แค่เน้นอ่านแค่วิชาเฉพาะ แต่ต้องเข้าใจก่อนว่า ต้องมี “สอบครูผู้ช่วย” ภาค ก, ภาค ข, ภาค ค ซึ่งจะเป็นการสอบเฉพาะของหน่วยงาน “ข้าราชการครู” นั่นเอง ก่อนอื่นมาดูกันว่าน้องต้องสอบอะไรบ้าง ก่อนที่จะได้บรรจุเป็น “ครูผู้ช่วย” นะครับ


“สอบครูผู้ช่วย” ภาค ก

ความรู้ความสามารถทั่วไป โดยมีคะแนนเต็มอยู่ที่ 200 คะแนน ซึ่งแบ่งเป็นข้อสอบปรนัย 3 ส่วน คือ

1. ความสามารถในการวิเคราะห์ (100 คะแนน)

ในส่วนนี้การคิดวิเคราะห์เชิงภาษา คือ การใช้ภาษาไทยเพื่อสื่อสารและ ความเข้าใจในการอ่านภาษาไทย การจับใจความสำคัญ การสรุปความ การตีความหมาย ข้อความ หรือสถานการณ์ต่างๆ โดยแบ่งเป็น 2 หัวข้อย่อยๆ ได้แก่

1.1) การคิดวิเคราะห์เชิงนามธรรม 

ได้แก่ การคิดหาความสัมพันธ์เชื่อมโยงคำ ข้อความ หรือรูปภาพ ตลอดจนการหาข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผลจากข้อความ สัญลักษณ์ รูปภาพ สถานการณ์ หรือแบบจำลองต่างๆ

1.2) การคิดวิเคราะห์เชิงปริมาณ 

ได้แก่ ความเข้าใจ ความคิดรวบยอด และแก้ไขปัญหาทางคณิตศาสตร์เบื้องต้น การเปรียบเทียบและวิเคราะห์เชิงปริมาณ ตลอดจนการประเมินความเพียงพอของข้อมูล

2. ทักษะภาษาอังกฤษ (50 คะแนน)

ในส่วนนี้เป็นการวัดความเข้าใจหลักการสื่อสาร ในการใช้ศัพท์ สำนวน และโครงสร้างประโยคที่เหมาะสม ทั้งในเชิงความหมาย และบริบท รวมไปถึงการวัดความสามารถด้านการอ่าน โดยทดสอบการทำความเข้าใจในสาระของข้อความหรือบทความ และการวัดความสามารถด้านการเขียนภาษาอังกฤษ ในระดับเบื้องต้นอีกด้วย

3. ความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี (50 คะแนน)

วัดความรู้ที่เป็นพื้นฐานของการเป็นข้าราชการที่ดี ได้แก่ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง หน้าที่และความรับผิดในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ตลอดจนเเจตคติและจริยธรรมสำหรับข้าราชการ


“สอบครูผู้ช่วย” ภาค ข

เป็นการสอบมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ โดยมีคะแนนเต็ม 200 คะแนน แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่

1. มาตรฐานความรู้ในเนื้อหาวิชาที่สอน (วิชาเอก) (100 คะแนน)

เป็นการทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย ในเรื่องต่อไปนี้

1.1) การเปลี่ยนแปลงบริบทของโลก สังคม และแนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

1.2) จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการศึกษา และจิตวิทยาให้คำปรึกษาในการวิเคราะห์และพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ

1.3) หลักสูตร ศาสตร์การสอน และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้

1.4) การวัดประเมินผลการเรียนรู้และการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน

1.5) การออกแบบและการดำเนินการเกี่วกับงานประกันคุณภาพการศึกษา

2. มาตรฐานความรู้ทั่วไปในการจัดการเรียนการสอน (75 คะแนน)

เป็นการทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย

3. ความรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน (25 คะแนน)

เป็นการทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย ในเรื่องต่อไปนี้

3.1) กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฎิบัติงาน ที่บังคับใช้ในปัจจุบัน

1. รัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน

2. กฎหมายว่าด้วยการศึกษาภาคบังคับ

3. กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ

4. กฎหมายว่าด้วยระเบียข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

5. กฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา

6. กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ

7. กฎหมายว่าด้วยคุ้มครองเด็ก

8. กฎหมายว่าด้วยการศึกษาปฐมวัย

3.2) แนวทางปฏิรูปการศึกษา ที่บังคับใช้ในปัจจุบัน

1. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

2. แผนการศึกษาแห่งชาติ

3. นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ


“สอบครูผู้ช่วย” ภาค ค

เป็นประเมินจากการสัมภาษณ์ โดยมีคะแนนเต็ม 100 คะแนน ซึ่งในส่วนนี้วัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง วิชาชีพ และการปฏิบัติงานในสถานศึกษา แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่

1. คุณลักษณะส่วนบุคคล (25 คะแนน)

เป็นประเมินจากการสัมภาษณ์ ดังนี้

1.1) บุคลิกลักษณะ ท่วงทีวาจา

1.2) วุฒิภาวะทางอารมณ์และการมีปฏิภาณการแก้ปัญหา

1.3) ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เจตคติ และอุดมการณ์ความเป็นครู

2. การพัฒนาตนเองและวิชาชีพ (25 คะแนน)

ประเมินจากแฟ้มสะสมผลงาน ดังนี้

2.1) ประวัติการศึกษา

2.2) ผลงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพและวิชาเอกที่สำเร็จการศึกษา

2.3) การเข้าถึงชุมชน และการมีจิตสาธารณะ

3. ความสามารถด้านการสอน (50 คะแนน)

ประเมินจากการสอบสาธิต การปฏิบัตการสอน โดยให้มีการบันทึกภาพและเสียงในรูปแบบวิดีโอในขณะประเมินไว้เป็นหลักฐานด้วย ดังนี้

3.1) การวิเคราะห์หลักสูตร การออแบบและการวางแผนการจัดการเรียนรู้

3.2) ทักษะและวิธีการสอนที่เหมาะสมกับสาขาวิชาและบริบทของชั้นเรียน

3.3) ทักษะการใช้คำถามและการตอบสนองต่อพฤติกรรมผู้เรียน

3.4) การใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้

3.5) การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้


ข้อสรุป

น้องจะเห็นว่า “สอบครูผู้ช่วย” ต้องเตรียมตัวเยอะมากเลยทีเดียว เพราะนอกจากต้องอ่านหนังสือหลากหลายวิชาแล้ว ยังต้องเตรียมตัวเพื่อสอบสัมภาษณ์อีกด้วย แต่พี่บัสเชื่อว่า น้องที่เตรียมตัวมาดี ย่อมได้เปรียบกว่าเสมอ และชัยชนะจะเป็นของน้องแน่นอน พี่บัสเป็นกำลังใจให้ว่าที่ “ครูผู้ช่วย” ทุกคนนะครับ

เขียนโดย  พี่บัส GURU ACADEMY
เขียนโดย พี่บัส GURU ACADEMY

เจ้าของสถาบันติวการสอบราชการ ที่1 ของประเทศ

เขียนโดย พี่บัส GURU ACADEMY
เจ้าของสถาบันติวการสอบราชการ ที่ 1 ของประเทศ

บทความที่เกี่ยวข้อง

คอร์สติวสอบราชการ ออนไลน์

ที่สุด...แห่งคุณภาพ กว่า 10 ปี

ที่สุด…แห่งผลงานการันตีอันดับ 1

ที่สุด…แห่งความครบถ้วน จัดเต็มทุกวิชา

GURU ACADEMY คอร์สติวสอบราชการ

ประสบการณ์สอนมากกว่า 10 ปี มีลูกศิษย์มากกว่า 20,000 คนพบกัน

...เร็วๆนี้...

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้
  รายละเอียดคุกกี้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ หากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาเว็บไซต์ได้
  รายละเอียดคุกกี้

 • คุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาให้เข้ากับกลุ่มเป้าหมาย

  คุกกี้ประเภทนี้จะเก็บข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้งข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับตัวคุณ เพื่อให้เราสามารถนำมาวิเคราะห์ และนำเสนอเนื้อหาให้เหมาะสมกับความสนใจของคุณ หากคุณไม่ยินยอมเราจะไม่สามารถนำเสนอเนื้อหาและโฆษณาให้ตรงกับความสนใจของคุณได้
  รายละเอียดคุกกี้

บันทึกการตั้งค่า