ทดลองเรียน ติวสอบราชการ ได้สายงานมูลค่า “590บาท ฟรี!”

“สอบท้องถิ่น” สอบอะไรบ้าง?

น้องที่ใฝ่ฝันอยากทำ “อาชีพข้าราชการ” ในส่วนของท้องถิ่น พี่บัสอยากชวนมาดูว่าต้องสอบอะไรบ้าง เพื่อที่จะได้เตรียมตัวติวโจทย์ได้ตรงจุด ทำคะแนนให้ได้มากที่สุด สอบติดในครั้งเดียว! และบรรจุเป็น “ข้าราชการท้องถิ่น” สมความปรารถนานะครับ ก่อนอื่นมาดูกันครับว่า “สอบท้องถิ่น” สอบอะไรบ้าง


“สอบท้องถิ่น” สอบอะไรบ้าง?

“สอบท้องถิ่น” คล้ายกับการสอบข้าราชการทั่วไปเลย จะประกอบด้วยการสอบ 3 ส่วน มีสอบภาค ก, ภาค ข และ ภาค ค ดังนี้ครับ

 • การสอบภาค ก (ความรู้ความสามารถทั่วไป) [ข้อเขียน]
 • การสอบภาค ข (ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง) [ข้อเขียน]
 • การสอบภาค ค (ความเหมาะสมต่อตำแหน่ง) [สัมภาษณ์]

โดยทั่วไปแล้วสำหรับ “สอบท้องถิ่น” จะมีการสอบในส่วนของ ภาค ก และ ภาค ข ในวันเดียวกัน โดยแบ่งเป็นการสอบ 2 ช่วง โดยช่วงเช้าจะเป็นการสอบภาค ก และภาคบ่ายจะเป็นการสอบภาค ข ครับ

ผู้ที่จะสามารถสอบ ภาค ค ได้ จะต้องเป็นผู้ที่ผ่านการสอบทั้ง ภาค ก และ ภาค ข แล้วเท่านั้น หลังจากนั้นจะมีการขึ้นบัญชีเตรียมบรรจุตามตำแหน่ง โดยลำดับจะเรียงจากคะแนนจากภาค ข และ ภาค ค รวมกัน

ผู้สอบแข่งขันจะต้องเป็นผู้สอบคะแนนใน 3 ส่วนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ด้วยนะครับ


“สอบท้องถิ่น” ภาค ก

ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) คะแนนเต็ม 100 คะแนน

เป็นการทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย โดยคำนึงถึงระดับความรู้ความสามารถที่ต้องการตามระดับตำแหน่ง ดังต่อไปนี้

1. วิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล (คะแนนเต็ม 30 คะแนน)

 • เป็นการทดสอบความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล ในเรื่องต่อไปนี้
 • ความสามารถในการสรุปความ หรือจับประเด็นในข้อความหรือเรื่องราว
 • ความสามารถในการวิเคราะห์เหตุการณ์หรือสรุปเหตุผลทางการเมือง เศรษฐกิจหรือสังคม เช่น หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โมเดลเศรษฐกิจประเทศไทย 4.0 หรือแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 เป็นต้น
 • ความสามารถในการหาแนวโน้มหรือความเปลี่ยนแปลงที่น่าจะเป็นไปตามข้อมูลหรือสมมติฐาน
 • ความสามารถในการวิเคราะห์และสรุปเหตุผลอย่างอื่น เช่น สรุปเหตุผลเกี่ยวกับตัวเลขและข้อมูลต่างๆ การคิดสรุปหาเหตุผล และอุปมาอุปไมย เป็นต้น

2. วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ (คะแนนเต็ม 30 คะแนน)

เป็นการสอบความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวกับกฎหมายในการปฏิบัติราชการ ในเรื่องดังต่อไปนี้

 • รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
 • พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
 • พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
 • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

3. วิชาภาษาไทย (คะแนนเต็ม 20 คะแนน)

เป็นการทดสอบความรู้และความสามารถในการใช้ภาษา โดยการอ่านจับใจความ การสรุปความ การตีความ การขยายความจากข้อความสั้นๆ หรือบทความ และให้พิจารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่างๆ จากคำหรือกลุ่มคำ ประโยคหรือข้อความสั้นๆ การเรียงข้อความ การสะกดคำ การแต่งประโยค และคำศัพท์

4. วิชาภาษาอังกฤษ (คะแนนเต็ม 20 คะแนน)

เป็นการทดสอบความรู้และความสามารถภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานทางการอ่าน การสรุปความ การตีความ และความเข้าใจสาระสำคัญของข้อความในระดับเบื้องต้น


“สอบท้องถิ่น” ภาค ข

สอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง 

เป็นการสอบโดยข้อสอบปรนัย โดยผู้สมัครสอบในตำแหน่งใด ก็จะต้องสอบในส่วนความรู้ความสามารถในทางที่จะใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่โดยเฉพาะสำหรับตำแหน่งนั้น โดยแต่ละตำแหน่งที่สมัครสอบ ก็จะมีข้อสอบที่แตกต่างกันออกไปครับ


“สอบท้องถิ่น” ภาค ค

สอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง 

เป็นการประเมินจากตัวผู้สอบเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่งหน้าที่ จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน และพฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่นของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์ ทั้งนี้แต่ละตำแหน่งอาจจะมีรายละเอียดของการสอบในภาคนี้มากกว่าหรือน้อยกว่าที่กล่าวมาก็ได้


ข้อสรุป

น้องจะเห็นว่า “สอบท้องถิ่น” การสอบเฉพาะทางอย่างภาค ข และ ภาค ค ค่อนข้างสำคัญเลยทีเดียว แต่น้องที่เตรียมตัวสอบครั้งนี้ จะมุ่งแต่เนื้อหาความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งอย่างเดียวก็ไม่ได้ การสอบภาค ก เป็นประตูแรกที่ทุกคนต้องสอบเหมือนกัน การทำคะแนนส่วนนี้เพื่อเป็นใบเบิกทางก็ต้องพึ่งวินัยในการอ่านหนังสือเช่นกัน มาทำโจทย์และติว “สอบท้องถิ่น” เพื่อสอบติดในรอบเดียวนะครับน้อง สู้ๆ ครับ

เขียนโดย  พี่บัส GURU ACADEMY
เขียนโดย พี่บัส GURU ACADEMY

เจ้าของสถาบันติวการสอบราชการ ที่1 ของประเทศ

เขียนโดย พี่บัส GURU ACADEMY
เจ้าของสถาบันติวการสอบราชการ ที่ 1 ของประเทศ

บทความที่เกี่ยวข้อง

คอร์สติวสอบราชการ ออนไลน์

ที่สุด...แห่งคุณภาพ กว่า 10 ปี

ที่สุด…แห่งผลงานการันตีอันดับ 1

ที่สุด…แห่งความครบถ้วน จัดเต็มทุกวิชา

GURU ACADEMY คอร์สติวสอบราชการ

ประสบการณ์สอนมากกว่า 10 ปี มีลูกศิษย์มากกว่า 20,000 คนพบกัน

...เร็วๆนี้...

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้
  รายละเอียดคุกกี้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ หากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาเว็บไซต์ได้
  รายละเอียดคุกกี้

 • คุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาให้เข้ากับกลุ่มเป้าหมาย

  คุกกี้ประเภทนี้จะเก็บข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้งข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับตัวคุณ เพื่อให้เราสามารถนำมาวิเคราะห์ และนำเสนอเนื้อหาให้เหมาะสมกับความสนใจของคุณ หากคุณไม่ยินยอมเราจะไม่สามารถนำเสนอเนื้อหาและโฆษณาให้ตรงกับความสนใจของคุณได้
  รายละเอียดคุกกี้

บันทึกการตั้งค่า