ทดลองเรียน ติวสอบราชการ ได้สายงานมูลค่า “590บาท ฟรี!”

ตอบคำถาม! การสอบ ก.พ. ภาค ข คืออะไร? ขั้นตอนสมัครมีอะไรบ้าง?

สอบราชการที่ไม่ใช่แค่ต้องผ่าน ก.พ. ภาค ก แต่ดันต้องสอบ ก.พ. ภาค ข อีกด้วย สำหรับองค์กรบางแห่งที่ต้องวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ก็จะต้องสอบอีกครั้ง แต่ก็ไม่ยากเกินความสามารถของน้องๆ แน่นอนครับ ซึ่งขั้นตอนการสมัครก็ไม่มีอะไรมากครับ เดี๋ยวพี่บัสจะพาน้องๆ สมัครไปพร้อมกันเลย

การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งก็คือการสอบ ก.พ. ภาค ข อาจจะมีการสอบปฏิบัติ หรือ ทดสอบร่างกาย ก็ได้ เป็นการสอบสำหรับข้าราชการและ บุคลากรของรัฐบางประเภท โดยผู้ที่จัดสอบก็คือสำนักงาน ก.พ. ที่จัดการสอบ ก.พ. ภาค ก นั่นเอง

สอบ ก.พ. ภาค ข ก่อนสอบ ภาค ก ได้ไหม

โดยทั่วไปแล้วการสอบ ก.พ. ภาค ข จะต้องใช้หนังสือรับรองการสอบผ่านภาค ก. ที่ได้รับจากสำนักงาน ก.พ. ไปเป็นหลักฐานในการสมัครสอบ ก.พ. ภาค ข แต่ก็มีพนักงานราชการบางตำแหน่ง ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก็สามารถสมัครสอบภาค ข. ได้ โดยจะเปิดให้สอบ ก.พ. ภาค ข ก่อน เมื่อสอบผ่านแล้วจึงจะสอบ ก.พ. ภาค ก เพื่อนำหนังสือรับรองมาเป็นหลักฐานทีหลัง

อ่านเพิ่มเติม : ทำความรู้จัก การสอบ ก.พ. รู้ครบ จบ ในที่เดียว

สอบ ก.พ. ภาค ข มีตำแหน่งอะไรบ้าง

ตำแหน่งงานที่เปิดรับบ่อยๆ และต้องสอบผ่าน ก.พ. ภาค ข มีหลายตำแหน่ง ตัวอย่างตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี, เจ้าหน้าที่การประปา, ช่างสำรวจ, ช่างโยธา, ช่างไฟฟ้า, ช่างเครื่องกล, ช่างเขียนแบบ, เจ้าหน้าที่สุขาภิบาล, เจ้าหน้าที่สุขาภิบาล, เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย น้องๆ ที่สนใจตำแหน่งในกลุ่มงานนี้ต้องไปสอบ ก.พ. ภาค ข ด้วยนะครับ

สอบ ก.พ. ภาค ข มีสอบอะไรบ้าง

สอบ ก.พ. ภาค ข เป็นการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง โดยวิชาที่ต้องสอบก็จะขึ้นอยู่กับทางสังกัดที่จัดสอบ ตำแหน่งที่ต้องสอบจะเป็นกลุ่มงานเฉพาะทาง โดยคะแนนเต็มจะอยู่ที่ 200 คะแนน อาจมีทั้งการสอบรูปแบบปรนัยและอัตนัย พี่ได้ยกตัวอย่างตำแหน่งที่มีการแข่งขันสูงที่น้องๆหลายคนอาจสนใจมาให้ครับ

1. เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

วิชาที่สอบ

 • ระเบียบ มท.ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของ อปท. พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • ระเบียบ มท.ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • ระเบียบ มท.ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ อปท. พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • ระเบียบ มท.ว่าด้วยการตรวจสอบภายในของ อปท. พ.ศ. ๒๕๔๕
 • ความรู้เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของตำแหน่งที่สมัครสอบ

2. เจ้าหน้าที่ทะเบียน

วิชาที่สอบ

 • พ.ร.บ.การทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • พ.ร.บ.บัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 •  พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บข้อมูลทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๐
 • ความรู้เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของตำแหน่งที่สมัครสอบ

3. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

วิชาที่สอบ

 • พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • ระเบียบ สร.ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖
 • ความรู้ด้านการพิมพ์เอกสาร หนังสือราชการ
 • การบันทึกข้อมูลลงในเครื่องคอมพิวเตอร์
 • ความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมบันทึกข้อมูลลงเครื่องคอมพิวเตอร์
 • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์(การบันทึกข้อมูล)
 • ความรู้เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของตำแหน่งที่สมัครสอบ

4. เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

วิชาที่สอบ

 • พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
 • ระเบียบ สร.ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖
 • หลักการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์เบื้องต้น
 • ความรู้ความสามารถในการเขียนแผนงานโครงการประชาสัมพันธ์
 • ความรู้ทั่วไปและเหตุการณ์ปัจจุบัน
 • ความรู้เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของตำแหน่งที่สมัครสอบ

5. เจ้าหน้าที่พัสดุ

วิชาที่สอบ

 • พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
 • ระเบียบ สร.ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖
 • ระเบียบ มท.ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของ อปท. พ.ศ. ๒๕๓๗
  และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • ระเบียบ มท.ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • ความรู้เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของตำแหน่งที่สมัครสอบ

ขั้นตอนการสมัครสอบ ก.พ. ภาค ข

หลังจากสอบผ่าน ก.พ. ภาค ก แล้วให้พิมพ์หนังสือรับรองการสอบผ่านในระบบ

 1. เข้าไปที่ http://job.ocsc.go.th พิมพ์หนังสือรับรองผลการสอบผ่าน
 2. เลือกพิมพ์ผ่านหน้าเว็บไซต์ กดปุ่ม สมัครสมาชิก
 3. กรอกข้อมูลส่วนตัวและกดปุ่ม สมัครสมาชิก อีกครั้ง
 4. กดปุ่ม ไปหน้า Login และ เข้าสู่ระบบ
 5. กดที่ข้อความ คุณมีหนังสือรับรองผลการสอบผ่านฯ จำนวน .. ฉบับ
 6. เมื่อหน่วยงานเปิดรับสมัคร สามารถนำหนังสือรับรองตัวจริงและสำเนาไปยื่น และสอบ ก.พ. ภาค ก และ ก.พ. ภาค ข ต่อไป

แนะนำวิธีเตรียมตัวสอบ ก.พ. ภาค ข

น้องๆ ที่มีตำแหน่งงานที่สนใจอยู่แล้ว รอเปิดรับสมัคร อย่าลิมติดตามประกาศดีๆ นะครับ เพื่อไม่พลาดโอกาสในการสมัครงาน แต่ที่แน่ๆ ต้องเตรียมตัวสอบ ก.พ. ภาค ก ไว้เป็นลำดับแรก แล้วเตรียมตัวสอบ ก.พ. ภาค ข ได้เลยนะครับ

1. เตรียมสอบ ก.พ. ภาค ก

หากน้องสนใจงานด้านราชการแล้ว พี่บัสแนะนำให้น้องๆ เริ่มเตรียมตัวอ่านหนังสือ ทำความเข้าใจแนวข้อสอบ ก.พ. เพื่อสอบภาค ก. เป็นลำดับแรก โดยอาจจะเลือกหนังสือที่มีเนื้อหาครอบคลุมหรือมองหาสถาบันติว เพื่อเตรียมพร้อมก่อนสอบ ก.พ. ภาค ข ต่อไป

2. เตรียมสอบ ก.พ. ภาค ข

เมื่อสอบ ก.พ. ภาค ก ผ่านแล้ว ก็เตรียมตัวสอบ ก.พ. ภาค ข ต่อในตำแหน่งงานที่ต้องใช้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง และหากตำแหน่งนั้นๆ จำเป็นต้องสอบ ก.พ. ภาค ค ก็เตรียมตัวให้พร้อมด้วยนะครับ

3. ติดตามประกาศรับสมัคร

ในระหว่างที่เตรียมตัวสอบหรือสอบได้หนังสือรับรองครบแล้ว อย่าลืมติดตามข่าวการรับสมัครจากหน่วยงานราชการต่างๆที่จะเปิดรับสมัคร รวมทั้งตำแหน่งงานที่เรามีอยู่ในใจ เพื่อไม่ให้พลาดโอกาสสำคัญที่จะได้ทำงานราชการ

ข้อสรุป

สำหรับน้องๆ ที่ตรวจสอบแล้วว่าตำแหน่งงานที่เราสนใจนั้นต้องสอบ ก.พ. ภาค ข ให้ผ่าน ก็เริ่มเตรียมตัวสอบ ก.พ. ภาค ก ก่อนเลยนะครับ หากยังไม่ได้เตรียมตัวลองดูรายละเอียดคอร์ส ติวสอบ ก.พ. ภาค ก ออนไลน์ ที่มีเนื้อหาทุกรายวิชาที่ใช้สอบ มีครบ จบ ในคอร์สเดียว สนใจสามารถติดต่อทางแอดมินที่ปุ่มด้านล่างได้เลย

เขียนโดย  พี่บัส GURU ACADEMY
เขียนโดย พี่บัส GURU ACADEMY

เจ้าของสถาบันติวการสอบราชการ ที่1 ของประเทศ

เขียนโดย พี่บัส GURU ACADEMY
เจ้าของสถาบันติวการสอบราชการ ที่ 1 ของประเทศ

บทความที่เกี่ยวข้อง

คอร์สติวสอบราชการ ออนไลน์

ที่สุด...แห่งคุณภาพ กว่า 10 ปี

ที่สุด…แห่งผลงานการันตีอันดับ 1

ที่สุด…แห่งความครบถ้วน จัดเต็มทุกวิชา

GURU ACADEMY คอร์สติวสอบราชการ

ประสบการณ์สอนมากกว่า 10 ปี มีลูกศิษย์มากกว่า 20,000 คนพบกัน

...เร็วๆนี้...

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้
  รายละเอียดคุกกี้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ หากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาเว็บไซต์ได้
  รายละเอียดคุกกี้

 • คุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาให้เข้ากับกลุ่มเป้าหมาย

  คุกกี้ประเภทนี้จะเก็บข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้งข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับตัวคุณ เพื่อให้เราสามารถนำมาวิเคราะห์ และนำเสนอเนื้อหาให้เหมาะสมกับความสนใจของคุณ หากคุณไม่ยินยอมเราจะไม่สามารถนำเสนอเนื้อหาและโฆษณาให้ตรงกับความสนใจของคุณได้
  รายละเอียดคุกกี้

บันทึกการตั้งค่า