ทดลองเรียน ติวสอบราชการ ได้สายงานมูลค่า “590บาท ฟรี!”

แจกฟรี! แนวข้อสอบ “สอบ ก.พ.” พร้อมเฉลย รวมทุกวิชา ครบ จบ ในที่เดียว!

วันนี้พี่บัสจะมาบอกแนวข้อสอบ ก.พ. พร้อมเฉลย เพื่อให้น้องได้ลองทำ หรือเพื่อทบทวนตัวเองก่อนสอบนะครับ โดยปกติแล้วการ “สอบ ก.พ.” ภาค ก. นี้มีความสำคัญอย่างมากเลยทีเดียว เพราะเป็นประตูด่านแรกสู่การเข้าสอบต่อในภาค ข. และ ภาค ค. ดังนั้นน้องคนไหนที่มีความใฝ่ฝันที่อยากทำ “อาชีพข้าราชการ” ต้องเตรียมความพร้อมให้ดี เพื่อให้ “สอบ ก.พ.” ติดในครั้งเดียว! มาลุยกันนะครับน้อง ปีนี้ต้องเป็นปีของเรา


ยาวไปอยากเลือกอ่าน

แนวข้อสอบ “สอบ ก.พ.”

“สอบ ก.พ.” ภาค ก. จะมี 3 หัวข้อวิชา โดยจะมีวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป ความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ และความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี น้องอย่าลืมฝึกทำข้อสอบด้วยตัวเอง และดูเฉลยอย่างละเอียดนะครับ

1. ความสามารถในการคิดวิเคราะห์

1. การคิดวิเคราะห์เชิงภาษา 

ได้แก่ การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ความเข้าใจในการอ่านภาษาไทย การจับใจความสำคัญ การสรุปความ การตีความจากบทความ ข้อความ หรือสถานการณ์ต่างๆ

2. การคิดวิเคราะห์เชิงนามธรรม 

ได้แก่ การคิดหาความสัมพันธ์เชื่อมโยงคำ ข้อความหรือรูปภาพ ตลอดจนการหาข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผลจากข้อความ สัญลักษณ์ รูปภาพ สถานการณ์ หรือแบบจำลองต่างๆ 

3. การคิดวิเคราะห์เชิงปริมาณ 

ได้แก่ ความเข้าใจ ความคิดรวบยอด และแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์เบื้องต้น การเปรียบเทียบและวิเคราะห์เชิงปริมาณ ตลอดจนการประเมินความเพียงพอข้อมูล

2. ความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ

เป็นการทดสอบทักษะภาษาอังกฤษเพื่อวัดความเข้าใจในหลักการสื่อสาร โดยใช้ศัพท์ สำนวน โครงสร้างประโยคที่เหมาะสมทั้งในเชิงความหมายและบริบท แสดงถึงความสามารถในการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ การวัดความสามารถด้านการอ่าน โดยทดสอบการทำความเข้าใจในสาระของข้อความหรือบทความ และการวัดความสามารถด้านการเขียนภาษาอังกฤษในระดับเบื้องต้น

3. ความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี

เป็นการทดสอบความรู้ที่เป็นพื้นฐานของการเป็นข้าราชการ ได้แก่ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง หน้าที่และความรับผิดในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ตลอดจนเจตคติและจริยธรรมสำหรับข้าราชการ


1. แนวข้อสอบ “สอบ ก.พ.” ความสามารถในการคิดวิเคราะห์

แนวข้อสอบ “สอบ ก.พ.” วิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์จะประกอบไปด้วยวิชาภาษาไทยและคณิตศาสตร์ ข้อสอบจริงจะมีทั้งหมด 50 ข้อ คะแนนเต็ม 100 คะแนน ระดับปริญญาตรีต้องได้คะแนนรวมไม่น้อยกว่า 60 ระดับปริญญาตรีต้องได้คะแนนรวมไม่น้อยกว่า 65 คะแนนนะครับถึงจะผ่านเกณฑ์ จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมการเตรียมสอบ ก.พ. ถึงเป็นเรื่องที่จำเป็น

1.1 แนวข้อสอบ ก.พ. วิชาภาษาไทย

แนวข้อสอบข้อที่ 1

ตอบ ข้อ 3. คำว่าอนุมานแปลว่าการคาดคะเนตามหลักเหตุผล

น้องต้องวิเคราะห์ว่าจากบทความข้างต้นอะไรคือสาระสำคัญและมีแนวคิดที่ตรงกับข้อใดบ้าง


แนวข้อสอบข้อที่ 2

ตอบ ข้อ 4. ถนอมเส้นผมให้เงางามตราบนานเท่านาน เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมที่มีสารสกัดจากดอกอัญชัน

จริงๆ แล้วทั้ง 4 ข้อเป็นการโน้มน้าวใจทั้งหมดแต่โจทย์ถามว่าข้อไหนโน้มน้าวใจได้ดีที่สุด ข้อที่ 4 น่าจะดีที่สุดเพราะใช้คำพูดกระตุ้นให้เราคล้อยตามมากที่สุด เห็นได้จาก ถนอมเส้นผมให้เงางาม ตราบนานเท่านาน เมื่อเทียบกับข้ออื่นแล้วข้อ 4 ใช้คำพูดกระตุ้นได้ดีที่สุด


แนวข้อสอบข้อที่ 3

ตอบ ข้อ 3. รู้ว่าคนทั้งหลายเกิดมาเท่าเทียมกัน

น้องสังเกตตามข้อความแต่ละประโยคจะปรากฎแนวคิดที่ตรงกับตัวเลือกทั้ง 3 ข้อ


1.2 แนวข้อสอบ ก.พ. วิชาคณิตศาสตร์

แนวข้อสอบข้อที่ 1

ตอบข้อ 2. 61

เรื่องอนุกรมน้องๆต้องอาศัยการสังเกตุตัวเลขทั้งหมดที่เชื่อมโยง โดยจะมีวิธีคิดหลายวิธี พี่แนะนำให้น้องฝึกทำโจทย์บ่อยๆ จะช่วยให้คุ้นเคยกับวิธีคิดในแบบต่างๆ ครับ


แนวข้อสอบข้อที่ 2

ตอบข้อ 2. 15,000 บาท

ข้อนี้เราจะต้องหาราคาขายจากราคารถยนต์ที่ซื้อมา 150,000 บาท ซึ่งจะต้องได้กำไร 20% ก่อน โดยใช้สูตร %100 ต้นทุน = ราคาขาย และคิดราคาขายที่ลด 10% เราจึงจะมาคิดกำไรได้ครับ


แนวข้อสอบข้อที่ 3

ตอบข้อ 1. 07.00

จากโจทย์ถามหาว่าเรือจะถูกปล่อยพร้อมกันอีกครั้ง แสดงว่าต้องหา ค.ร.น. ของ 60, 30, 10 จากก่อนหน้าเรือถูกปล่อยพร้อมกันเวลา 06.00 น. ให้นับต่อไปตามจำนวนาทีที่คิดได้จึงจะได้เวลาที่เรือถูกปล่อยจากท่าพร้อมกันอีกครั้ง


2. แนวข้อสอบ ก.พ. ภาษาอังกฤษ

แนวข้อสอบ ก.พ. วิชาภาษาอังกฤษจะวัดความเข้าใจในหลักการสื่อสาร การอ่าน และการเขียน ข้อสอบจริงจะมีทั้งหมด 25 ข้อ คะแนนเต็ม 50 คะแนน ต้องได้คะแนนรวมไม่น้อยกว่า 25 คะแนนนะครับถึงจะผ่านเกณฑ์

แนวข้อสอบข้อที่ 1

ตอบข้อ 4. were built

พีระมิดถูกสร้างประมาณ ค.ศ.400 เนื่องจากเป็นเวลาในอดีตจึงใช้ Past Simple Tense และต้องดูด้วยว่าจะใช้ Passive Voice หรือ Active Voice


แนวข้อสอบข้อที่ 2

ตอบข้อ 1. make out

make out แปลว่าได้ยิน ข้อนี้เติมคำจากประโยคสนทนาน้องจะต้องรู้คำศัพท์ด้วยนะครับ


แนวข้อสอบข้อที่ 3

ตอบข้อ 4. 

โจทย์ให้สรุปหา Main Idea คือพูดถึงคนชื่อ Thanee  เขามีหน้าที่อะไร


3. แนวข้อสอบ ก.พ. ลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี

แนวข้อสอบ ก.พ. ลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดีจะทดสอบความรู้ที่เป็นพื้นฐานของการเป็นข้าราชการที่ดี ข้อสอบจริงจะมีทั้งหมด 25 ข้อ คะแนนเต็ม 50 คะแนน ต้องได้คะแนนรวมไม่น้อยกว่า 30 คะแนนนะครับถึงจะผ่านเกณฑ์

แนวข้อสอบข้อที่ 1

ตอบข้อ 3.

น้องสามารถดูได้ที่ท้ายพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539


แนวข้อสอบข้อที่ 2

ตอบข้อ 1. 


แนวข้อสอบข้อที่ 3

ตอบ ข้อ 4. 

ตามพระราชบัญญัติมาตราฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 มาตรา 5 มาตราฐานทางจริยธรรม คือ หลักเกณฑ์การประพฤติปฏิบัติอย่างมีคุณธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ จะประกอบไปด้วย 7 ข้อ


เกณฑ์ผ่าน “สอบ ก.พ.”

น้องจะต้องทำข้อสอบให้ผ่านเกณฑ์ ดังต่อไปนี้

 • วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป
  ระดับต่ำกว่าปริญญาตรีและระดับปริญญาตรี จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
  ระดับปริญญาโทต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 65 
 • วิชาภาษาอังกฤษ
  ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 
 • วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี
  ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 

ข้อสรุป

อย่างไรแล้วถ้าน้องต้องมีความตั้งใจที่จะ “สอบ ก.พ.” รอบนี้ให้ได้ การฝึกทำโจทย์และแนวข้อสอบเป็นสิ่งสำคัญมากๆ พี่บัสเชื่อว่า น้องที่พยายามและตั้งใจตะลุยโจทย์อย่างจริงจัง รางวัลแห่งความสำเร็จย่อมตกเป็นของน้องอย่างแน่นอน สู้นะครับน้อง ติดปัญหาตรงไหนถามพี่ได้เลยนะ

เขียนโดย  พี่บัส GURU ACADEMY
เขียนโดย พี่บัส GURU ACADEMY

เจ้าของสถาบันติวการสอบราชการ ที่1 ของประเทศ

เขียนโดย พี่บัส GURU ACADEMY
เจ้าของสถาบันติวการสอบราชการ ที่ 1 ของประเทศ

บทความที่เกี่ยวข้อง

คอร์สติวสอบราชการ ออนไลน์

ที่สุด...แห่งคุณภาพ กว่า 10 ปี

ที่สุด…แห่งผลงานการันตีอันดับ 1

ที่สุด…แห่งความครบถ้วน จัดเต็มทุกวิชา

GURU ACADEMY คอร์สติวสอบราชการ

ประสบการณ์สอนมากกว่า 10 ปี มีลูกศิษย์มากกว่า 20,000 คนพบกัน

...เร็วๆนี้...

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้
  รายละเอียดคุกกี้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ หากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาเว็บไซต์ได้
  รายละเอียดคุกกี้

 • คุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาให้เข้ากับกลุ่มเป้าหมาย

  คุกกี้ประเภทนี้จะเก็บข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้งข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับตัวคุณ เพื่อให้เราสามารถนำมาวิเคราะห์ และนำเสนอเนื้อหาให้เหมาะสมกับความสนใจของคุณ หากคุณไม่ยินยอมเราจะไม่สามารถนำเสนอเนื้อหาและโฆษณาให้ตรงกับความสนใจของคุณได้
  รายละเอียดคุกกี้

บันทึกการตั้งค่า